Annonce

Uddannnelses- og jobmuligheder under revalidering

Forrevalidering betegner den periode, hvor det ikke er muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med revalideringen, for eksempel fordi skolekundskaberne er meget ringe, eller der er behov for en afklarende fase for at kunne vurdere det videre revalideringsforløb. De tilbud, du får under en forrevalidering, skal have et erhvervsmodnende eller afklarende sigte.

Formålet er at finde ud af, hvor meget du kan klare at arbejde og med hvad. Under en forrevalidering kan du for eksempel blive tilbudt arbejdsprøvning i form af virksomhedspraktik, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i en ny arbejdsfunktion. Forrevalidering kan også rumme et forberedende forløb - eksempelvis højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.

Hvis du som led i forrevalidering for eksempel får tilbud om virksomhedspraktik, skal du i samarbejde med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde en jobplan. Af jobplanen skal det fremgå, hvilken type arbejde du har i sigte, de planlagte initiativer og en tidsplan.

Under forrevalideringen bevarer du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag, for eksempel sygedagpenge eller kontanthjælp. Efter forrevalideringen skal kommunen vurdere, om du skal tilbydes revalidering eller andre beskæftigelsesrettede tilbud, der kan fastholde dig på arbejdsmarkedet.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvilke uddannnelses- og jobmuligheder giver en revalidering?

Selve revalideringen kan bestå af forskellige aktiviteter, som har til formål at gøre dig i stand til at varetage et job på trods af din nedsatte arbejdsevne. En revalidering kan sammensættes af forskellige aktiviteter, som du og din sagsbehandler fastsætter i fællesskab. Det kan for eksempel være:

1. Uddannelse

I forbindelse med en revalidering kan man tage SU-berettigede uddannelser og andre uddannelser, der retter sig mod arbejdsmarkedet og har et klart og realistisk jobsigte. Desuden skal man gennemføre uddannelsen på den normerede uddannelsestid.

Du vil normalt få revalideringsydelse, mens du er under uddannelse efter en fastlagt jobplan. Hvis du tager en uddannelse med elevløn, får du den mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn. Er lønnen lavere end revalideringsydelsen yder kommunen tilskud, så du i alt får, hvad der svarer til revalideringsydelsen. Hvis der er behov for det – enten på grund af krav fra uddannelsesstedet eller på grund af et fysisk eller psykisk handicap - kan du få hjælp til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger samt til personlig assistance. Desuden kan du få tilskud til udgifter til transport, hvis der er mere end 24 kilometers transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Du kan få dækket den fulde udgift, hvis udgiften til transporten er nødvendig på grund af dit fysiske eller psykiske handicap.

2. Arbejdsprøvning i form af virksomhedspraktik

Formålet med en arbejdsprøvning er at afklare, om du kan klare eller erhvervsmodne dig til en bestemt type job. En arbejdsprøvning vil typisk være relevant forud for en egentlig revalideringsplan – det vil sige i forrevalideringsfasen. Du kan enten blive tilknyttet en ny arbejdsplads eller prøve en ny arbejdsfunktion på din nuværende arbejdsplads. Arbejdsprøvning kan både ske på en privat og en offentlig arbejdsplads.

Hvis du er i arbejdsprøvning som en del af en forrevalidering, lever du af dit hidtidige forsørgelsesgrundlag, for eksempel sygedagpenge eller kontanthjælp. Under arbejdsprøvningen kan kommunen yde hjælp til arbejdsredskaber mv. samt handicapvenlig-indretning af arbejdspladsen.

3. Virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse

En mulighed er at blive omskolet, hvilket vil sige, at man bliver oplært i en anden job-funktion, end man er vant til at varetage. Det sker typisk i forbindelse med en virksomhedspraktik, hvor man samtidig finder ud af, om man vil kunne varetage den givne stilling. Virksomhedspraktik tilbydes typisk til dem, der har erhvervserfaring og kan bestå af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling. Virksomhedspraktikken kan både ske på en privat og offentlig virksomhed.

Når virksomhedspraktikken foregår efter en fastlagt jobplan, får du udbetalt revalideringsydelse under praktikken.

4. Virksomhedsrevalidering med løn

I særlige tilfælde kan man blive ansat på en virksomhed med løntilskud som led i en revalidering. Denne type revalidering kan bestå af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling. Ansættelsen med løntilskud kan eksempelvis ske, hvis revalidenden tidligere har været mange år på arbejdsmarkedet eller har forsørgerpligt og derfor har en række økonomiske forpligtelser.

I forbindelse med revalidering på virksomhed med løntilskud vil du få udbetalt den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

5. Etablering af egen virksomhed

I særlige tilfælde kan en revalidering bestå af, at man får hjælp til at etablere sin egen selvstændige virksomhed. Denne hjælp kan dog kun ydes, hvis det vurderes, at den er bedre til at sikre egen forsørgelse frem for anden revalidering. For at få denne type hjælp skal du også kunne dokumentere, at du har forstand på at drive egen virksomhed. I praksis benyttes denne ordning sjældent.

Den økonomiske hjælp, du kan få, er tilskud eller et rentefrit lån til forsørgelse i normalt ikke mere end 6 måneder, til leje af lokaler, til køb af varelager mv.

Læs mere om de generelle regler for revalidering

Kilder:

Arbejdsmarkedsstyrelsen , Jobcenter, Odense , Borger.dk, Retsinformation.dk

Valideret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet

Sidst opdateret: 01.04.2009

Annonce