Annonce

Regler om revalidering

Hvad er revalidering?

Revalidering er et tilbud, som kan komme på tale, hvis din arbejdsevne er begrænset – for eksempel på grund af nedslidningsskader eller psykiske belastninger- som gør, at du ikke længere kan klare dit nuværende job.

Målet med en revalidering er, at du kan komme tilbage til/fortsætte på arbejdsmarkedet, så du kan forsørge dig selv og din familie. Således er hovedsigtet at kvalificere dig til et job, du bedre kan klare end dit forrige/nuværende – enten på din nuværende arbejdsplads eller et andet sted.

Revalidering er altid det sidste valg i forhold til andre erhvervsrettede aktiviteter. Det betyder, at hvis du kan komme i arbejde ved hjælp af andre støtteordninger (for eksempel videreuddannelse på en almindelig SU-ordning eller i et aktiveringstilbud som fx virksomhedspraktik) kan du ikke få tilbudt en revalidering.

Revalideringen kan bestå af forskellige aktiviteter - herunder:

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvem kan få en revalidering?

Du kan få tilbud om revalidering, hvis din arbejdsevne er begrænset. Det kan for eksempel skyldes fysiske eller psykiske handicaps og/eller sociale årsager som misbrugs- og kriminalitetsproblemer. Det er tillige en betingelse, at revalideringen er nødvendig, for at du kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet, så din mulighed for at forsørge dig selv og din familie forbedres.

Hvem afgør, om du er berettiget til revalidering?

Det er jobcentret i kommunen (din sagsbehandler), der vurderer og beslutter, om du kan få tilbud om revalidering, hvad den skal gælde til, og hvor længe den må vare.

Forud for afgørelsen vil du i samarbejde med din sagsbehandler skulle udarbejde en ressourceprofil, som har til formål at afdække dine styrker og din arbejdsevne. Profilen skal danne grundlag for, hvad der videre skal ske i din sag. Ressourceprofilen skal blandt andet afdække dine faglige og praktiske erfaringer - det vil sige uddannelsesbaggrund, joberfaring og fritidsinteresser. Deuden skal den afdække din økonomiske situation samt din helbredssituation. I forbindelse med afklaring af din helbredssituation vil sagsbehandleren få brug for oplysninger fra de instanser, du eventuelt har haft kontakt med – det kan være din egen læge, speciallæge, hospitaler, arbejdsskadestyrelsen mv.

På baggrund af din ressourceprofil vurderer sagsbehandleren, om du er berettiget til en revalidering. Først vil sagsbehandleren se på, om der vil være muligheder inden for den branche, du i forvejen er i og eventuelt har en uddannelse indenfor. Hvis dette ikke er tilfældet, vil sagsbehandleren vurdere, om du eventuelt vil kunne tage et arbejde inden for en anden branche som ufaglært. I den forbindelse kan sagsbehandleren trække på viden fra jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter, eller A-kassen, som har dybere kendskab til forskellige arbejdsområder inden for de enkelte brancher.

Kun hvis du på ingen måde kan udnytte din arbejdsevne, vil du være berettiget til revalidering. I så fald skal der lægges en fast jobplan, og i den forbindelse kan du forinden blive henvist til forskellige muligheder, for eksempel jobkonsulent, uddannelsesvejledning, revalideringscenter eller andre afklarende instanser.

Da hver enkelt sag er forskellig, kan det være svært at give præcise retningslinjer for, hvad der er udslagsgivende i en sagsbehandlers afgørelse.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvor længe kan en revalidering vare?

Det er kommunens pligt at tilrettelægge en revalidering, herunder en forrevalidering, så forløbet kan gennemføres på så kort tid som muligt, samtidig med at der tages hensyn til dine behov og begrænsninger. Hvis skolekundskaberne er meget ringe, eller der er behov for en afklarende fase for at kunne vurdere det videre revalideringsforløb, kan der blive tale om forrevalideringsforløb. Den egentlige revalidering kan normalt vare maksimalt 5 år. Perioden kan dog blive forlænget under helt særlige forhold. Det gælder i tilfælde, hvor:

  • Revalidenden ikke kan gennemføre jobplanen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Revalidenden bliver syg, skal passe syge børn eller børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Revalidenden går på barsel.

Hvor søger du om revalidering?

Hvis du vil søge om revalidering, skal du henvende dig til dit lokale jobcenter. Herefter vil du få en tid ved en sagsbehandler, som skal afgøre, om du er berettiget til en revalidering. I forbindelse med behandlingen af din ansøgning skal sagsbehandleren bruge en række oplysninger. Du er forpligtet til at hjælpe med at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre sagen. Du vil få skriftlig besked om kommunens endelige afgørelse.

Klager over afgørelser

Hvis du har fået afslag på revalidering og vil klage, skal du inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til kommunen. Hvis kommunen ikke er enig i din klage, sendes klagen automatisk videre til beskæftigelsesankenævnet. Der er et beskæftigelsesankenævn for hver region i landet.

Økonomi under revalidering

Under forrevalideringen beholder du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag – det kan for eksempel være kontanthjælp eller sygedagpenge. Når du overgår til den egentlige revalidering, er der mulighed for følgende ordninger:

  • Revalideringsydelse, der normalt svarer normalt til den højeste dagpengesats.

  • Mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn.

  • Mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. For at komme ind under denne ordning skal der dog være særlige forhold, der gør sig gældende. For eksempel, at revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn

Unge under 25 år får det halve af revalideringssatsen. Hvis den unge har forsørgerpligt over for børn eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge,har den unge ret til den fulde revalideringsydelse.

Hvis du under en revalidering modtager revalideringsydelse og tillige har arbejdsindtægter i øvrigt, der overstiger 12.000 kr. årligt, nedsættes ydelsen.

Læs mere om reglerne for uddannelse og job under revalidering.

Valideret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet

Sidst opdateret: 02.04.2009

Annonce