Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Misbrugeres rettigheder

Hvis man har et stofmisbrug er retten til behandling af stofmisbruget dækket via sundhedsloven og serviceloven.

Opdateret: 6. Januar 2016

Hvilken lovgivning dækker en misbrugers rettigheder?

Behandling af stofmisbrug er i loven beskrevet to steder, nemlig behandling i henhold til serviceloven og behandling i henhold til sundhedsloven. De specifikke paragraffer, der dækker en stofmisbrugers rettigheder, er således:

 • Den sociale stofmisbrugsbehandling er dækket af servicelovens bestemmelser: servicelovens §§ 101 og 101 a.

 • Den lægelige stofmisbrugsbehandling er fastsat i sundhedslovens § 142.

De enkelte kommuner er desuden forpligtede til at udarbejde en standard for kvalitet, som beskriver de enkelte kommuners serviceniveau på stofmisbrugsområdet.

Hvem har rettigheder?

Serviceloven

Servicelovens tilbud (§ 101) til stofmisbrugere retter sig som udgangspunkt mod den nedsatte fysiske og især psykiske evne til at fungere samt de sociale problemer, som følger af misbruget. Det kan være familiemæssige problemer eller boligproblemer.

For at være omfattet af servicelovens bestemmelser skal man være stofmisbruger. En stofmisbruger er en person, som er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer (rusmidler) i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for personen selv og/eller nærtstående personer samt samfundet.

Er man alkoholiker, vil man traditionelt set ikke blive omfattet af denne paragraf, men alkohol indgår meget tit i det samlede stofmisbrug, der kan omfatte stoffer som opiater og opiatlignende stoffer (for eksempel morfin, heroin, ketogan, metadon), kokain, amfetaminlignende stoffer (for eksempel ecstasy), hallucinogener (for eksempel LSD og visse svampearter), cannabispræparater (for eksempel hash og marihuana) samt benzodiazepiner (for eksempel stesolid).

Sundhedsloven

Den lægelige behandling retter sig typisk mod stofmisbrugere med opioidafhængighed, for eksempel heroinmisbrugere.

Anonym, ambulant behandling (§ 101 a)

Målgruppen for anonym, ambulant behandling er stofmisbrugere, som ikke er socialt belastede, og som har en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Målgruppen er derfor personer, som har et stofmisbrug, der kræver behandling, men som ikke har andre sociale problemer, hvor der kan ydes hjælp efter servicelovens andre bestemmelser.

Er der behandlingsgaranti ved behandling af stofmisbrug?

Der gælder som udgangspunkt en behandlingsgaranti på 14 dage. Det betyder, at en stofmisbruger skal være startet i behandling inden 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Denne behandlingsgaranti er fastsat i både serviceloven og sundhedsloven, men gælder dog ikke anonym stofmisbrugsbehandling, hvor der ikke eksisterer en behandlingsgaranti.

Alle personer, som ønsker at komme i behandling for stofmisbrug (uanset stof), får også tilbudt en gratis lægesamtale (jf. sundhedslovens § 142, stk. 1). Lægesamtalen skal finde sted, inden man starter i behandling for sit misbrug (jf. sundhedslovens § 142, stk. 2).

Hvilke behandlingstilbud findes der til stofmisbrugere?

Når kommunen har konstateret et behov for behandling af stofmisbruget og visiteret til et tilbud, kan man frit vælge mellem tilbud af tilsvarende karakter.

Alle tilbud kan man finde på www.tilbudsportalen.dk.

Kommunen skal altid rådgive og vejlede om retten til frit valg, herunder hjælpe med at finde det bedst egnede tilbud. Hvilken kommune, der har ansvar for at få iværksat behandlingen, er forskelligt afhængig af, om man tilgår serviceloven eller sundhedsloven:

 • Serviceloven: Ansvaret for at få iværksat behandling ligger hos den kommune, hvor personen med et stofmisbrug har bopæl eller sædvanligvis opholder sig.

 • Sundhedsloven: Ansvaret for at få iværksat behandling ligger hos den kommune, hvor personen med et stofmisbrug har folkeregisteradresse.

Lægelig stofmisbrugsbehandling

Hver enkelt kommune skal tilbyde gratis lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler, der skal fungere som erstatning for det stof, der er blevet misbrugt. Dette kaldes også substitutionsbehandling. Målet er at behandle selve afhængigheden med henblik på enten stoffrihed eller stabilisering, afhængigt af den enkeltes behov.

Substitutionsbehandling skal sættes i gang af en læge, og der skal lægges en behandlingsplan, hvor det blandt andet skal fremgå, hvad sigtet med behandlingen er. Stofmisbrugerens fysiske og psykiske problemer samt de sociale problemstillinger vil også være en del af behandlingsplanen.

Social stofmisbrugsbehandling

Den enkelte indsats skal tilpasses individuelt. Man kan for eksempel fastsætte mål om, at:

 • blive helt fri af stoffer
 • stabilisere indtagelsen af stoffer
 • holde op eller begrænse brugen af sprøjter
 • behandle somatiske og psykiske lidelser
 • løse ægteskabelige og familiære problemer
 • få revalidering, udannelse og jobplacering
 • løse boligproblemer
 • forhindre/begrænse tilbagefald
 • stoppe eller begrænse misbrugsrelateret kriminalitet.

Anonym, ambulant behandling

Behandlingsforløbet er afgrænset og varer for eksempel 16 uger. Behandlingen består af gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

Hvor lange ventetider er der?

Man skal altid have tilbud en lægesamtale inden man begynder på behandling for stofmisbrug. Det betyder, at der ikke må gå mere end 14 dage fra henvendelsen til lægesamtalen har fundet sted.

 • Den lægefaglige stofmisbrugsbehandling skal sættes i gang inden 14 dage efter, man har henvendt sig til kommunen.

 • Den socialfaglige behandling skal også sættes i gang inden 14 dage efter, man har henvendt sig til kommunen.

 • Hvis man efter visitationen fra kommunen vælger at blive behandlet på et andet sted end det, som kommunen har visiteret til, kan der godt gå længere tid end de 14 dage.

Kommunen har dog pligt til at stille et alternativ til rådighed, hvis der på det valgte sted er ventetid på mere end de 14 dage. Der er ikke ventetidsgaranti på anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling.

Kan man klage over stofmisbrugsbehandling?

Man kan klage over kommunens afgørelse om stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 til Ankestyrelsen. Man skal indgive klagen til den kommune, der har truffet afgørelse. Kommunen vil herefter vurdere afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes sendes den – med sagens akter – til Ankestyrelsen.

Man kan ikke indbringe afgørelser om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling for Ankestyrelsen.Man kan ikke klage over afgørelser truffet omkring den lægefaglige behandling, men man kan klage over selve behandlingen, man modtager. Hvis man ønsker at klage over selve behandlingen, skal man tage kontakt til www.patientombuddet.dk.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.