Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | ADHD

ADHD: Terapi og coaching

Formålet med terapeutisk støtte til børn og voksne med ADHD er at opnå bedre funktion i hverdagen – altså at lære at leve med sin ADHD.

Opdateret: 18. Marts 2022

ADHD er for mange en livslang forstyrrelse, der kræver periodevis tilbagevendende støtte. Der kan anvendes mange forskellige former for terapeutisk støtte til børn og voksne med ADHD. Formålet er at opnå bedre funktion i hverdagen – altså at lære at leve med sin ADHD.

Der kan anvendes en lang række psykologiske og pædagogiske behandlingsformer blandt andet:

 • Psykoedukation (se forklaring nedenfor).

 • Psykoterapi.

 • Tekniske hjælpemidler - for eksempel elektronisk kalender, computer, tænd- og sluk-ur.

 • Coaching.

 • Rådgivning og støtte i skole og på arbejdssteder.

Det vil være forskelligt hvilke typer behandling, der er relevant for den enkelte.

Udgangspunktet i behandling af såvel børn som voksne er psykoedukation, det vil sige information om ADHD generelt, og om hvordan lige præcis denne persons ADHD kommer til udtryk. Desuden information om støttemuligheder og hjælp til at forstå, hvad ADHD betyder for den måde, man opfører sig på og reagerer i hverdagen. Det er forståelsen af ADHD, der giver mulighed for at tilpasse barnets /den voksnes miljø, således at personen i højere grad er i stand til at klare sig hensigtsmæssigt og selvstændigt i hverdagen.

Læs mere om behandlingen af ADHD i Netdoktors nye magasin.

Terapi til behandling af børn

Den primære terapeutiske behandling i forhold til mindre børn med ADHD er rettet mod barnets omgivelser i form af forældresamtaler, forældregrupper og træning af lærere/pædagoger.

Jo ældre barnet er, jo mere inddrages det i behandlingen, og for de unges vedkommende skal de altid inddrages. Til behandling af større børn bruges individuel kognitiv adfærdsterapi som supplement til den øvrige behandlingsmæssige indsats i forhold til hjem og skole, som for eksempel kan være specialundervisning eller medicin.

Det er dog de voksne, der er i fokus i forhold til, hvordan der skabes positive ændringer i hverdagen i forhold til mindskelse af konflikter, organisering af sengetid, vejledning i forhold til hvordan lektier skal skrives for at blive husket, hvordan man lærer et barn med ADHD at pakke taske eller til selv at tage tøj på om morgenen og i forhold til indlæring af andre nødvendige strategier.

Kognitiv terapi med børn med ADHD vil være struktureret med korte og fokuserede samtaler omkring de områder, som barnet selv har en motivation for at arbejde med. Det er vigtigt, at der arbejdes med børnevenligt materiale og visuelt materiale. Forældre skal altid involveres i terapien således, at de kan støtte barnet i processen.

Til mindre børn anvendes denne terapiform kun i begrænset omfang, da det ikke er særlig effektivt i forhold til børn med ADHD.

Terapi til behandling af voksne

Der anvendes primært kognitiv adfærdsterapi enten individuelt, familiebaseret eller gruppebaseret. Traditionel psykodynamisk psykoterapi er ikke særlig effektiv i forhold til ADHD-vanskeligheder, da det ikke giver den nødvendige struktur i samtalen, og fordi personer med ADHD ofte har svært ved den form for fordybet refleksion, der ligger i traditionel psykoterapi. Personer med ADHD har størst udbytte af en aktiv, struktureret og adfærdsorienteret terapeutisk tilgang. Det skyldes, at tænkningen ofte vil være præget af vanskeligheder med at strukturere og systematisere viden, og derfor har de generelt behov for, at terapeuten er aktivt strukturerende og målorienteret. For personen med ADHD er det vigtigt at se hurtige resultater for at kunne bevare motivation og håb. Netop den adfærdsorienterede tilgang giver mulighed for at se, at terapien kan gøre en forskel i hverdagen.

Familieterapi, der er struktureret og arbejder med forskellige måder at løse problemer og konflikter på, kan være relevant.

En del voksne med ADHD får medicin for deres vanskeligheder med at holde fokus og opmærksomhed rettet mod én ting ad gangen. Medicin og terapi udelukker ikke hinanden, tværtimod ser det ud til, at medicin kan hjælpe den terapeutiske behandling på vej og gøre det lettere at ændre adfærd. Det ser også ud til, at adfærdsmæssig terapeutisk behandling kan mindske behovet for medicin.

Lyt til Netdoktors nye podcast om uopdaget ADHD hos voksne her.

Kognitiv adfærdsterapi i forhold til ADHD - børn og voksne

I den kognitive adfærdsterapi, der tilbydes børn familier og voksne, vil fokus ofte være på:

 • Omverdensstrukturerende metoder. Børn og voksne med ADHD har grundlæggende vanskeligt ved at organisere, planlægge og overskue aktiviteter og hverdag og har svært ved at opbygge rutiner. I terapiforløbet bliver barnet eller den voksne – og eventuelt familien – hjulpet med at indrette hverdagen, så den bliver mere struktureret og overskuelig.

 • Ændring af negativ tænkning, sådan at man i stedet for at tænke "det mislykkes altid for mig" kan tænke "Jeg har faktisk nået noget af det, jeg ønskede".

 • Belønningssystemer. Personer med ADHD ser ofte kun det, der mislykkes. For at ændre fokus til også at se det positive anvendes forskellige former for bevidst belønning, når man har nået nogle delmål for eksempel en kop kaffe, når stuen er støvsuget, en kop kakao med mor, når de tre første stykker er regnet. Det handler ikke om, at man skal have pengebeløb for at gøre noget, men om at gøre det tydeligt for sig selv eller barnet, at man faktisk er nået et stykke.

 • Social færdighedstræning. Målet er:

 • At lære barnet og den voksne relevant adfærd i sociale sammenhænge.

 • Bedre forståelse af årsag – virkning, som for eksempel hvilke konsekvenser det har at opføre sig aggressivt over for andre mennesker.

 • Forståelse af andres perspektiv.

 • Lære gode problemløsningsstrategier.

 • Lære at styre og udtrykke sin vrede på en ordentlig måde.

Et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb må tage højde for, at der er tale om en lidelse, der vil vare ved. Det gør det vigtigt altid at inddrage familien, og at der er mulighed for opfølgning.

Coaching til behandling af voksne med ADHD

En coach kan hjælpe den voksne med ADHD med at præcisere sine mål og finde strategier til at nå disse mål. Coachen kan give feedback, støtte personen med påmindelser, justering af kalender og give et konkret skub, når det er nødvendigt.

Personer med ADHD kan have brug for en coach til at give fortsat støtte, opmuntring, struktur og hjælp til strategier. Målet er at hjælpe den voksne med ADHD til at tage styringen og få skabt ændringer i sit liv, lære at sætte realistiske mål og lære at følge op på opgaverne, indtil de er løst.

Coaching kan foregå ansigt til ansigt, men også med anvendelse af e-mail, telefon m.m.

Det kan du selv gøre

 • Organisering og tidsstyring: Voksne med ADHD vil som udgangspunkt have problemer både med tidsfornemmelse og med organisering af opgaver. Det gør anvendelse af kalender vigtigt. Den valgte kalendertype skal fungere i din hverdag og give et tilstrækkeligt overblik. I forhold til organisering af opgaver i hverdagen kan det være vigtigt at lave lister over opgaver, der skal udføres. Hvis man benytter sig af en coach eller terapeut, er det noget af det, man kan få hjælp til der.

 • Økonomi: Det er vigtigt at fastsætte nogle regler omkring økonomien, der giver mindre risiko for impulsivt overforbrug. Det vil være vigtigt at arbejde på at afskaffe alle konti, undgå mulighed for overtræk og eventuelt have et hævekort, så det slet ikke er muligt at overtrække. Man bør så tidligt som muligt have en budgetkonto, som man ikke kan hæve på i hverdagen.

 • Indarbejdning af rutiner: For at kunne fungere optimalt i hverdagen er det nødvendigt at have rutiner i forhold til personlig hygiejne, søvn, spisning m.m. Det tager tid at indarbejde gode rutiner, til gengæld gør det hverdagen mindre stressende og kaotisk.

 • Motion: Fysisk træning og en god kondition hjælper både opmærksomhedsmæssigt og energimæssigt, således at ADHD-symptomer kan mindskes. Det kan være lettere at gennemføre et træningsprogram, hvis det sker sammen med andre i en organiseret sammenhæng. Det vil dog oftere være aktiviteter som ridning, svømning og fitness, som en person med ADHD har succes med at dyrke, frem for holdsport der blandt andet kræver opmærksomhed på andre med- og modspillere.

 • Kost: Mange med ADHD spiser uregelmæssigt, fordi de glemmer at spise og spiser usundt, fordi de er tilbøjelige til at vælge hurtige kulhydrater såsom slik, cola m.m. Det giver en bedre funktion i hverdagen, hvis du spiser regelmæssigt. Sørg eventuelt for altid at have et eller andet hurtigt, men sundt med i tasken.

  I forholdet til andre mennsker er det vigtigt:

 • At overholde aftaler, selv om der pludselig sker noget, der er mere interessant.

 • At øve sig i at lytte, når andre taler og at lade være med at afbryde dem.

 • At passe på ikke at ”omklamre” dine venner/kærester ved at ville være sammen med dem hele tiden og at acceptere uden yderligere spørgsmål, at venner siger at de skal noget andet og ikke kan være sammen med dig.

 • At slukke mobilen når du er sammen med venner – også selv om de har deres tændt.

 • At lade være med at bruge ADHD som en undskyldning for det, der går galt. Din ADHD kan gøre mange ting sværere, men er ikke en undskyldning for dårlig opførsel.

  Viden: skaf dig viden om ADHD for eksempel gennem kurser, ADHD-foreningen, bøger m.m.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.