Den mandlige depression

Aggressive, vrede mænd?

Det har været foreslået, at mænd skulle være mere tilbøjelige til at blive vrede og aggressive i forbindelse med depression eller i højere grad drikke alkohol. Men, det kan hverken af- eller bekræftes udfra den viden, vi har i dag.

Intet tyder på en egentlig mandlig depression

Der er dog ikke noget, der tyder på, at en egentlig mandlig depressionstype eksisterer. Tværtimod har en stor undersøgelse fra Odense Universitetshospital vist, at sygdommen har et meget ensartet forløb for mænd og kvinder. Ved at sammenligne cirka 2000 depressive mænd og kvinders sygehistorier, har man kunnet konstatere, at sygdommen rammer mænd og kvinder lige hårdt. Sværhedsgraden af sygdommen er altså den samme for mænd og kvinder. Ligeledes er antallet af symptomer og fordelingen af depressionssymptomerne ensartede for mænd og kvinder.

Den melankolske depressionstype

Denne depressionstype karakteriseres udfra forskellige forskningskriterier og udgør en undergruppe af depressionerne. Det kan være, at man tidligere i livet har haft en depression, at man har det værst om morgenen, vågner tidligere end sædvanligt og er plaget af skyldfølelse. Depressionen føles anderledes end almindelig sorg, der har almindeligvis ikke været nogen psykologisk belastning forud for sygdommens start og der er sædvanligvis ingen angstsymptomer. Den melankolske depressionstype forekommer hyppigere hos mandlige end kvindelige depressive, viser den odenseanske undersøgelse.

Vægttab/vægtøgning

Langt de fleste depressive taber sig i vægt under sygdommen, men et lille mindretal tager på. I den lille gruppe, der tager på i vægt, er der ifølge udenlandske undersøgelser flest kvinder.

Dobbelt så mange kvinder rammes af depression

Vi ved, at sygdommen findes over hele verden, men der er forskelle i forekomsten landene imellem. Derimod er der stort set ingen forskelle i kønsfordelingen, idet man overalt finder, at forekomsten af depression er cirka den dobbelte for kvinder som for mænd. Man antager, at cirka 4% mænd og cirka 8% kvinder har haft en depression indenfor det seneste år.

Depressionstyper

Depressiv enkeltepisode og tilbagevendende depression er de langt hyppigst forekommende af alle typer og det er her man finder, at dobbelt så mange kvinder som mænd har sygdommen. Den bipolare depressionstype er meget mindre udbredt, men for denne type finder man, at lige mange mænd og kvinder lider af den.

Hvorfor rammes dobbelt så mange kvinder af depression?

Kvinders mere hjælpsøgende adfærd

Flere kvinder end mænd kommer til den praktiserende læge i forbindelse med egne lidelser, graviditet eller børneundersøgelser. Alt andet lige giver dette en større mulighed for at depression hos kvinder lettere opdages af lægen. Der er også en tendens til at kvinder taler mere om psykiske problemer, som yderligere gør, at lægen har lettere ved at stille diagnosen depression. Fra udenlandske befolkningsundersøgelser ved man, at når man går ud i befolkningen og spørger ind til de depressive symptomer, så er forekomsten også her den dobbelte for kvinder som for mænd. Derfor er det altså usandsynligt, at det er kvinders mere hjælpsøgende adfærd, der i sig selv kan forårsage, at dobbelt så mange kvinder som mænd registreres som depressive.

Hormonelle faktorer

Nogle mener, at der er en vis sammenhæng mellem pludseligt fald i det kvindelige kønshormon, østrogen, og start af depression, for eksempel i forbindelse med fødsler og overgangsalder. Mange kvinder kan også fortælle, at sygdommen begyndte umiddelbart før en menstruation. Det er tvivlsomt, om denne hypotese fortsat holder, men under alle forhold kan det hormonelle næppe forklare hele kønsforskellen ved forekomst af depression.

Psykosociale faktorer

Episoder med modgang, ydmyghed, skuffelse eller tab kan være udløsende faktorer for en depressiv reaktion. Ligeledes er sociale dårlige forhold associeret med øget forekomst af depression. Nogle mener, at kvinder er mere udsatte for sådanne livsomstændigheder og at de derfor reagerer mere depressivt end mænd.

Sammenfattende

Ingen af ovennævnte faktorer synes i sig selv at være årsag til den skæve kønsfordeling ved forekomst af depression. Det er dog sandsynligt at flere faktorer i et gensidigt samspil udgør en bio-psyko-social model, der kan være årsag til, at langt flere kvinder rammes af sygdommen.

Læs mere om DEPRESSION OG ANGST

Sidst opdateret: 01.09.2008