Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hjerne og nerve

Forløb: Blodprop i hjernen eller hjerneblødning


Opdateret: 26. Marts 2010

Aktivitet/hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Skade/ symptomer får personen til at søge hjælp Pludselig opstået symptomer som kan være en eller flere af følgende: Lammelser eller føleforstyrrelser i den ene side af kroppen; talebesvær; svimmelhed; blindhed eller nedsat syn; bevidstløshed med/ uden kramper. Får personen eller bekendt til at ringe til egen læge, vagtlæge eller Falck.Ventetid:Personen skal indlægges med det samme på medicinsk eller neurologisk afdeling.  
Henvisning Lægen sender en akut henvisning til afdelingen, hvor personen indlægges. Indeholder: Sygehistorien, tidligere apopleksi, andre sygdomme, medicin, blodtryk, puls, og så videre.Ventetid:Henvisningen modtages elektronisk inden for nogle få minutter. Praktiserende læge eller vagtlæge
Indlæggelse: Mulighed for akut medicinsk behandling? Hvis personen vurderes, enten af Falck eller den læge, der først ser patienten, til muligvis at være egnet til en medicinsk behandling, der kan opløse en blodprop, skal de tage kontakt til en afdeling, der tilbyder dette. Det vurderes ud fra nogle helt faste kriterier, som personen skal opfylde. Dette gælder for cirka 10 procent med apopleksi.Ventetid:Akut indlæggelse uden ventetid. Undersøges med det samme, patienten kommer ind på sygehuset. Falck, egen læge eller vagtlæge i samråd med speciallæge i nervesygdomme (neurolog)
Undersøgelse og behandling Akut undersøgelse ved speciallæge. Hjerneskanning, blodprøver og elektrisk hjertekardiogram. Hvis blodprop: behandling med blodprop- opløsende medicin (trombolyse).Ventetid:Skanning af hjernen sker med det samme. Selv om blodproppen og symptomerne helt forsvinder, skal patienten igennem samme undersøgelser og behandling, som nævnt nedenfor. Speciallæge i nervesygdomme (neurolog)/ sygeplejerske/ røntgenlæge/ laborant
Indlæggelse fortsat: Hvis der ikke er mulighed for opløsning af en eventuel blodprop - denne gruppe tegner sig for cirka 90 procent af patienterne. Hvis personen ikke opfylder kriterierne for blodprop-opløsende medicin indlægges han/ hun hurtigst mulig på en medicinsk eller neurologisk afdelingVentetid:Indlæggelse hurtigst muligt. Blodprøver m.m. indenfor kort tid. Falck, praktiserende læge eller vagtlæge
Modtagelse Modtages af en sygeplejerske. Får anvist en stue. Der måles blodtryk, puls, og så videre. Patienten skifter til hospitalstøj. Får et id-armbånd.Ventetid:Undersøges af læge, når sygeplejersken er færdig. Med mindre patienten er dårlig og har behov for at blive tilset af læge med det samme. Sygeplejerske og sekretær
Undersøgelse og behandling Undersøgelse og sygehistorie gentages for at være sikker på, at det ikke drejer sig om noget andet end en apopleksi. Der tages stilling til, om man skal holde pause med det medicin, man tager i forvejen. Symptomer registreres og vurderes løbende. Læge og sygeplejerske
Information til patienten Hvilken sygdom, der mistænkes, og hvilken undersøgelse/ behandling, kan der tilbydesVentetid:Skanning af hjernen inden for 24 timer, med mindre personen er meget dårlig, og man mistænker blødning. Så foretages skanningen af hjernen med det samme. Læge
Undersøgelser Skanning af hjernen, Hjertekardiogram, blodprøver tages med det samme, man ankommer til afdelingen. Eventuelt røntgenbilleder, ultralydsskanning af hjertet og halskar senere i forløbet, hvis der vurderes at være behov for det. Kan være i forbindelse med indlæggelse eller kan være ambulant efterfølgende. Røntgenlæge/ laborant/ læge/ speciallæge/ sygeplejerske
Behandling Når lægen har vurderet skanningen af hovedet, og er sikker på, det ikke drejer sig om en blødning, startes der medicinsk blodfortyndende behandling, der skal hindre, at der kommer flere blodpropper. Hvis det på skanningen drejer sig om en blødning, kan man i nogle tilfælde forsøge at mindske blødningen med medicin. Læge
Ernæring Det vurderes, om patienten kan synke mad og drikke. Måske er der behov for specialmad eller sondemad. Mad og væskeindtag registreres, så man kan holde øje med, at der gives nok. Kosten justeres efter behov. Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent/ diætist
Mobilisering Personen vurderes af en fysioterapeut og mobiliseres så tidligt, det er muligt. Lejring med puder og specielle madrasser, så man undgår tryksår. Der gives støttestrømper, så man undgår blodpropper i benenes vener på grund af immobilisering. Fysioterapeut/ sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent
Færdigheder Personen vurderes af en ergoterapeut og optrænes i dagligdags funktioner. Ergoterapeut
Sprog og forståelse Personen vurderes for tale og forståelses- problemer løbende under indlæggelsen. Måske er der behov for taleundervisning. Måske er personen ikke stand til at tage vare på sig selv mere eller træffe beslutninger. Læge/ sygeplejerske/ talepædagog
Yderlig medicinsk behandling Behandling af forhøjet blodtryk efter 5-7 dage. Medicinsk behandling af forhøjet kolesterol, sukkersyge. Behandling af uregelmæssige hjerterytmer. Måske kommer der en læge fra en anden specialafdeling ned og ser på patienten og bidrager til behandlingen, hvis der er behov for det.Ventetid:Noget medicinsk behandling starter man på med det samme, personen bliver indlagt, mens andet først startes flere dage efter, patienten er blevet indlagt. Læge/ speciallæge
Yderlige informationer til patienten For eksempel pjecer og samtaler med læge/sygeplejerske. Samtaler med pårørende til stede. Der gives information om rygestop og livsstilsændringer. Læge/ sygeplejerske
Genoptræning Efter patienten er færdigbehandlet, kan han/hun fortsætte genoptræningen, hvis han/hun kan medvirke og får noget ud af det. Der laves en genoptræningsplan og en plejeplan for patienten, der skal følges efter udskrivelsen. Afhængig af, hvor i landet indlæggelsen er, kan patienten 1) bliver i afdelingen for genoptræning, 2) overflyttes til anden afdeling/ genoptrænings-sted eller 3) genoptrænes i kommunalt regi.Ventetid:Skal startes så tidlig i forløbet som mulig. Fysioterapeut/ ergoterapeut/ læge/ sygeplejerske/kommunen
Bolig De fleste patienter kan ikke klare sig på samme måde, som de gjorde før de fik deres apopleksi. Mange har behov for hjemmepleje og ændringer i den måde, deres hjem er indrettet på. Andre bliver nødt til at komme på plejehjem, da de slet ikke kan klare noget selv mere.Ventetid:Udskrives ofte en 1-3 uger efter indlæggelsen Kommunen/ sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent
Udskrivelse Når patienten har det godt nok, får vedkommende lov til at tage hjem eller til genoptræning et andet sted. Der sørges for transport. Der bestilles de hjælpemidler, der er nødvendige for at klare sig i dagligdagen. Indlæggelsesbeskrivelse sendes til egen lægeVentetid:Patienten skal til kontrol inden for nogle uger. Sekretær/ fysioterapeut/ ergoterapeut / læge/ sekretær
Opfølgning Foregår hos egen læge eller hos speciallæge i ambulatorium på hospital (kontrol af medicin og sænke risiko for ny apopleksi). Tage stilling til kørekort. Vedligeholdelses- træning. Praktiserende læge/speciallæge/ fysioterapeut/ ergoterapeut

Kilder:

Patientforløb i Region Sjælland: [Forløb ved apopleksi fase 1](https://www.rssundhed.dk/ptf/upload/F0007-MC-ALLE-Ver01.pdf nofollow) .

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons